MATKAEHDOT

PROJENNI TRAVELS MATKAEHDOT

MATKAEHDOT 1.3.3021 ALKAEN 

Soveltamisala

Yleiset valmismatkaehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kaksi vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, joihin sisältyy ainakin kuljetus ja majoitus.

Lisäehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä valmismatkaehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

Erityisehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa valmismatkalain kanssa.

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on tarvittaessa esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin. 

Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä annettava matkustajalle yleiset tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista ja niiden hankkimiseen yleensä tarvittavasta ajasta.

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja lentolipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten lähtöajat. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

 

Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä matkaa ja oleskelua koskevista terveysmääräyksistä. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta.

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.formin.fi ja www.thl.fi . Matkustajan on syytä tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.

Avustamisvelvollisuus

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 11.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai välittäjään.

Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.
Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen

Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä varausmaksu on maksettu matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana.

Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia. 

VARAUKSET

Matkavaraus on sitova kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen/varauksen.

Matkavarausten yhteydessä palvelumaksu 20 €.

Kun matka varataan vähintään 45 vrk ennen lähtöä, peritään varausmaksu, joka on 400 €/hlö. Varauksen sisältäessä lennot on varausmaksu suurempi. Ennakkolasku erääntyy heti.

Toinen ennakkolasku erääntyy 3kk kuluttua ensimmäisen ennakkolaskun jälkeen. Maksun suuruus on 75 % matkan loppuhinnasta. Mikäli matkan alkuun on alle 3 kuukautta, toista ennakkolaskua ei peritä.

Loppulasku erääntyy 50 vrk ennen matkaa. Jos lähtöön on alle 30 vrk, loppulasku erääntyy heti.

Maksun voi suorittaa tilisiirrolla tai maksukortilla.

Peruutukset/ Muutokset

ASIAKKAAN TEKEMÄT PERUUTUKSET

  • Peruutus viimeistään 61 vrk ennen matkan alkua: peritään 100 €/hlö toimistokuluina.
  • Peruutus 60-31 vrk ennen matkan alkua: peritään ennakkomaksu peruutuskuluina
  • Peruutus 30-15 vrk ennen matkan alkua: peritään 50 % matkan hinnasta
  • Peruutus alle 15 vrk ennen matkan alkua: peritään koko matkan hinta
  • Riippumatta peruutusajasta, matkatoimistolla on oikeus vaatia täysi korvaus matkatoimistolle aiheutuneista kuluista, kuten esim. lennot, majoitus, greenfeet.

MUUTOKSET MATKAN JÄRJESTELYISSÄ

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jos muutokset tulevat matkan hyväksymisen jälkeen golf-resorteilta, lentoyhtiöltä tai kuljetusyritykseltä. Matkan aikana käyttämättä jääneitä palveluita ei hyvitetä.

MATKAN KESKEYTYMINEN

Matkanjärjestäjälle aiheutuneita todellisia kuluja emme palauta. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista.

TII-AJAN PERUMINEN 48 H / AIEMMIN

Jo maksetut tiiajat hyvitetään takaisin ostajalle vain tapauksissa, jolloin sääolosuhteet ovat niin huonot, että ko. kenttä on kiinni sään vuoksi tai muuten suljettu.

TIIAJAN VAIHTAMINEN HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN

Kun asiakas on hyväksynyt ehdotetut tiiajat ja ne on varattu, muutokset tiiaikoihin 5 € / henkilö / tii-aika.

Maksulliset lisäpalvelut

Kaikkien palvelujen, myös golfpakettien, varaukset ovat sitovia. Matkatoimisto ei ole velvollinen palauttamaan green fee -maksua kentän kunnon tai sääolosuhteiden perusteella tai mikäli annetun ajan puitteissa ei ehdi pelata kierrosta loppuun.

Matkatoimistolla on oikeus antaa paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Matkatoimistolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja lisäpalveluita.